چرا Oxab؟!

چرا اُکساب (آب غنی شده با اکسیژن) ؟

اکسیژن، دشمن سلول‌های سرطانی

اکسیژن رسانی بیشتر به سلول‌های بدن

۱۰ برابر اکسیژن بیشتر نسبت به سایر آب‌ها

بیشتر بخوانید

تعریفی از اُکساب

آب آشامیدنی غنی شده با اكسیژن در سال ۱۳۸۶ به صورت اصلاحیه به استاندارد “آب آشامیدنی بسته بندی شده-ویژگیها” شماره ۶۶۹۴ الحاق شد. آب بطور طبیعی حدود ۳ تا ۴ میلی گرم در لیتر اكسیژن در ساختار خود دارد ولی بر پایه نوآوری پروفسور پاكدامن تكنولوژی جدید پا به عرصه وجود گذاشت و دستگاههای غنی سازی آب با ظرفیتهای مختلف ساخته شد. در حال حاضر، طبق استاندارد ملی ایران شماره ۶۶۹۴، میزان اكسیژن آب بسته بندی غنی شده با اكسیژن، ۵۰ تا ۶۰ میلی گرم در لیتر است.
اکساب آبی است با کمترین نیتریت و نیترات دارای نرمالترین عناصر طبیعی و سرشار از اکسیژن ، به عبارتی دیگر اکساب حداقل ۱۰ برابر بیشتر از با کیفیت ترین آبهای طبیعت یعنی چشمه سارها و ابشارها اکسیژن دارد. اکسیژن خوراکی که به صورت مخلوط یونی فیزیکی در آب قرار دارد پس از آشامیدن به سرعت جذب سلولهای نیازمند به اکسیژن در بدن می شود.

مستندات علمی در مورد خواص اکساب

استانداردها

سیستم مدیریت شکایت مشتریان (شرکت Tov آلمان)
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی (شرکت Tov آلمان)
سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد (شرکت Tov آلمان)
پروانه بهره برداری صنایع -95
پروانه ساخت آب آشامیدنی غنی شده با اکسیژن -95

جوایز و لوح ها