سایز ۵۰۰ میلی لیتر: این سایز عمدتاً در هنگام ورزش و پیاده روی مورد استفاده قرار می گیرد.

محصول-4