• پروانه بهره برداری از صنایع
  • پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت
  • پروانه ساخت از وزارت بهداشت
  • استاندارد محصول
  • گواهینامه بین المللی:  ۲۲۰۰۰:ISO 9001
  • گواهینامه بین المللی:  ۲۰۰۵:ISO 22000