آب غنی شده با اکسیژن” که حاصل بیش از ۱۵ سال تحقیق و آزمایش و گذراندن دوره های تستهاي کلینیکی آقاي پروفسور دكتر پاكدامن مي باشد، بعنوان یکی از محصولات مجموعه سلامت تاثیر بسیار مهمی در پیشگیری از بیماری های مختلف داشته و ضمناً بعنوان یک محصول مصرفی عمومی مي تواند جایگزین انواع آب های معدنی شود. این محصول در امریکا و بیش از ۲۰ کشور اروپایی و آسیایی دارای پتنت ایشان است.

استفاده از آبهاي بسته بندي شده از دهه ۱۹۷۰ شروع شد كه در آن زمان به ويژه كشور فرانسه توليد كننده اصلي آب بسته بندي شده بود. به تدريج با افزايش جمعيت و بهبود وضعيت حمل و نقل، توليد آبهاي بسته بندی شده نيز افزايش يافت.

پژوهشگران علوم پزشكي و طبيعي در دورانهاي مختلف تاريخ، اهميت هواي تازه و آب پاك و گوارا را براي زندگي در اولويت نخست قرار داده اند و به اين دو بخش عمده طبيعت نام زندگي بخش و حياتي داده اند. آنها ارزش آب و اكسيژن را به خوبي دريافته و به حق از اكسيژن به عنوان عنصر زندگي نام برده و آب را مادر همه مايعات، بهترين حلال و حامل اطلاعات و انرژي ناميده اند. بر مبناي نياز نظام سلامتي در صد سال اخير، روشهاي مختلف اكسيژن درماني و درمانهاي ديگر ابداع شده است كه از آن جمله، روش اكسيژن درماني خوراكي توسط پروفسور ابوالقاسم پاكدامن است. بررسيهاي علمي پروفسور پاكدامن كه در نيمه دوم دهه ۱۹۶۰ به هنگام فعاليت در بخش جراحي قلب و عروق و قفسه سينه دانشگاه Essen در آلمان و نيز در مركز جراحي دانشگاه Luvian در بلژيك و سپس در دانشگاه تهران انجام شد، منجر به كشف روش اكسيژن درماني خوراكي به كمك آب آشاميدني غني شده با اكسيژن به مقدار چندين برابر ميزان طبيعي آن شد. اين روش داراي ويژگيهاي خاصي است كه مي توان به موارد زير اشاره كرد:

۱- آب غني شده با اكسيژن از نظر تركيبات از دو بخش حياتي و عمده طبيعت يعني آب و اكسيژن تشكيل شده است.

۲- ارتباط مولكولي در اين مجموعه از آب و اكسيژن بر پايه يك مخلوط يوني فيزيكي است يا به بيان ديگر عبارت است از تزريق فيزيكي اكسيژن در آب.

۳- عضو گيرنده در اين روش ريه ها نبوده بلكه شامل مخاط دهان و دستگاه گوارش است.

۴- تمام افراد جامعه مي توانند آب آشاميدني مورد نياز روزانه خود را با نوشيدن آب آشاميدني غني شده با اكسيژن تامين كنند.

مشخصات كلي محصول

آب آشاميدني غني شده با اكسيژن در سال ۱۳۸۶ به صورت اصلاحيه به استاندارد “آب آشاميدني بسته بندي شده-ويژگيها” شماره ۶۶۹۴ الحاق شد.

آب بطور طبيعي حدود ۳ تا ۴ ميلي گرم در ليتر اكسيژن در ساختار خود دارد ولي بر پايه نوآوري پروفسور پاكدامن تكنولوژي جديد پا به عرصه وجود گذاشت و دستگاههاي غني سازي آب با ظرفيتهاي مختلف ساخته شد. در حال حاضر، طبق استاندارد ملي ايران شماره ۶۶۹۴، ميزان اكسيژن آب بسته بندي غني شده با اكسيژن، ۵۰ تا ۶۰ ميلي گرم در ليتر است.